श्रीदत्तसंस्था
गरुडेश्वर, व्हाया राजपीपला, जि. भरुच ३९३१५१
दूरभाष - +९१-२६४०-९२१५७
श्रीदत्त मंदिर
माणगांव, श्रीक्षेत्र माणगांव, ता. कुडाळ
जि. सिंधुदुर्ग ४१६५१९ दूरभाष - +९१-२३६२-२६२४
श्रीवासुदेव निवास
४२/१७, एरंडवणे, कर्वे पथ, पुणे - ४११००४
दूरभाष - +९१-२०-५४५५५८४
श्री अवधूत निवास ट्रस्ट 
पोस्ट सायर, व्हाया अंकलेश्वर,
जि. वडोदरा ३९३१०७ ब
श्री. ब्र. यो. सीताराम महाराज टेम्बे संस्थान
श्री दत्तमंदिर, झिरी, यवतमाळ रोड, बडनेरा
ता. जि. अमरावती
श्रीवासुदेवानंद सरस्वती पीठ
मु. पो. औरवाड, ता. शिरोळ,
जि. कोल्हापूर
श्रीगुरुकुल निवास
८१/१, स्नेहलता गंज, त्रिपदी परिवार,
इंदूर दूरभाष +९१-७३१-५३१८४७(O)
श्री. प. प. स. योगानंद सरस्वती स्वामी महाराज
श्री क्षेत्र संस्थान, कारंजा (लाड), गुंज (खुर्द)
ता. पाथरी, जि. परभणी ४३१५०६ दूरभाष - +९१-२४५१-६११५१
श्रीगुरुमंदिर, कारंजा
श्रीनृसिंहसरस्वती स्वामीमहाराज संस्थान
कारंजा (लाड) जि. अकोला ४४४१०५ दूरभाष - +९१-७२५६-२२४५५
श्रीशक्ति ब्रह्माश्रम केन्द्र
हिंगोली, खडकाळी, हिंगोली
जि. परभणी ४३१५१३
श्री नृसिंहसरस्वती देवस्थान
श्री. क्षेत्र नरसोबावाडी,
जि. कोल्हापूर ४१६१०४ दूरभाष - +९१-२३२२-
श्रीयोगीराज वेदविज्ञान आश्रम
मु. कासारवाडी, ता. बार्शी
जि. सोलापूर ४१३४०१
प. प. श्रीलोकनाथतीर्थ स्वामी महाराज महायोग ट्रस्ट
श्रीरंगनगर, पंपिंग स्टेशन जवळ, गंगापूर रोड, नासिक
दूरभाष - +९१-२५३-३११६१६
श्री दत्त आश्रम
जालना, श्रीसद्गुरु नगर नाव्हा रोड, जालना ४३१२०३
दूरभाष - +९१-२४८२-३६८०५
श्रीनृसिंह सरस्वती देवस्थान
गाणगापूर, जि. गुलबर्गा, कर्नाटक
श्रीसद्गुरु सेवा मंदिर
मु. पो. येऊर, जि. ठाणें ४००६०१
श्री संध्या आश्रम
c/o Shri N.T. Dattatreyan
2703/2, Thopulpillayar,Toli Street,
Thanjavur 613001 Mobile : 09488141231
श्रीपाद श्रीवल्लभ दत्त संस्थानम् पीठापूरम्
आन्ध्रप्रदेश
पू. अण्णामहाराज दत्त संस्थान
२०४, पळशीकर कॉलनी, इंदोर म. प्र. ४५२००४
श्रीदत्तप्रभू दत्तपादुका मंदिर
देवास - उज्जैन रोड, बांगर (म.प्र.)
आ. श्री. स्वर्गे महाराज
द्वारा श्री. गोपाळराव दीक्षित
७७६, ग्यानू पागा लेन, रविवार पेठ, कारंजा, नासिक ४२२००१
प.पू. श्रीदत्तप्रभू भाऊमहाराज करंदीकर
११, संजीवनी सोसायटी, दत्त पाडा
बोरिवली, मुंबई ४०००६६
श्रीस्वामी वाङ्मय पारायण मंडळ
द्वारा श्री. पु. रं. शहापूरकर
ए/९२, पवनधाम सोसायटी, समता फ्लॅटस्, वडोदरा ३९०००
श्री टेम्बेस्वामी वाङ्मय अभ्यास मंडळ
द्वारा वे.मू. कृ. गो. आर्वीकर
संघ कार्यालयासमोर, महाल, नागपूर ४४०००१
पू. डॉ. के. रा. जोशी
खिडकाळी आश्रम, डोंबिवली
श्री. शांकर संस्कृत पाठशाला
हळे, तालुका कचेरी नजीक, मु. पो. धारवाड, कर्नाटक
OM सद्गुरु प्रतिष्ठान
ए-७, दौलतनगर, बोरिवली(पूर्व) मुंबई दूरभाष - +९१२२-२७९३९८६३
 

श्रीस्वामीमहाराजांशी संबंधित कार्य करणाऱ्या संस्थांची सूचि

सदर सूची यथोपलब्ध माहितीवर आधारित आहे. यात  समयानुसार बदल संभव आहे.